Programul de internship organizat de Autoritatea Electorală Permanentă

   Programul de internship organizat de Autoritatea Electorală Permanentă

Prezentare generală

Deschiderea manifestată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) faţă de mediul  academic şi interesul pentru consolidarea relaţiei cu reprezentanţii acestuia s-au concretizat în organizarea şi desfăşurarea unor evenimente şi programe de internship destinate studenţilor şi absolvenţilor din învăţământul superior.
 
Internship-ul este cea mai des întâlnită formă de program pentru studenţi, masteranzi şi absolvenţi. Este o metodă flexibilă de a angaja o persoană şi implică un proces de recrutare ce include interviuri şi/sau testarea abilităţilor personale, în vederea realizării unei selecţii riguroase. De asemenea, internship-ul creează o punte de comunicare între mediul universitar şi instituţiile publice, dând acestora din urmă posibilitatea de a recruta cei mai buni studenţi, de a le valorifica competenţele teoretice şi practice şi de a-i angaja după momentul absolvirii.
 
Potrivit prevederilor art.l alin.(2) şi art.3 alin.(l) lit. a) din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din România, voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formarii profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie. Activitatea de voluntariat nu substituie numea plătită.
Conform art. 2 alin.(2) din Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, AEP exercită şi funcţia de educare, care constă în instruirea alegătorilor şi încurajarea acestora de a-şi exercita drepturile electorale.
 
In baza dispoziţiilor art. 20A1 alin. (1) lit. m) din Hotărârea menţionată, Direcţia management, monitorizare şi logistică electorală asigură „legătura cu mediul academic şi societatea civilă în vederea stabilirii de către Autoritate a unor parteneriate pentru realizarea de studii, programe şi campanii naţionale şi internaţionale vizând educarea şi responsabilizarea civică, promovarea participării la vot, dezvoltarea managementului electoral şi îmbunătăţirea capacităţii administrative a organismelor electorale prin adecvarea la standardele şi practicile recunoscute internaţional”.
 
Prin intermediul unui asemenea program sunt vizate următoarele aspecte:

 • adaptarea absolvenţilor la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
 • derularea unor activităţi prin care să fie consolidate cunoştinţele dobândite;
 • dezvoltarea de noi aptitudini profesionale şi abilităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor în domeniul electoral;
 • cunoaşterea de către studenţi/absolvenţi a specificului activităţii angajatorului;
 • corelarea între specializarea obţinută în sistemul de învăţământ superior (ştiinţe juridice, politice şi administrative) şi conţinutul Programului de voluntariat derulat de către AEP.

 
Acest program îi ajută pe tinerii studenţi şi absolvenţi să dobândească noi competenţe şi cunoştinţe în domeniul electoral şi le încurajează atitudinea de participere civică, prin:

 • munca alături de o echipă specializată şi experimentată în managementul electoral;
 • mediu de lucru atractiv într-o echipă tânără şi dinamică;
 • posibilitatea de formare şi instruire în domeniul electoral;
 • recomandări pentru viitoare aplicaţii şi oportunităţi de angajare;
 • oportunitatea de a rămâne un colaborator al AEP.

Programul se desfăşoară atât la sediul central al AEP din Bucureşti, strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, cât şi în teritoriu, prin intermediul filialelor şi al birourilor judeţene ale Autorităţii.
 
Activitatea este coordonată de Direcţia de management, monitorizare şi logistica electorala prin Centrul de studii, parteneriate şi programe pentru dezvoltarea managementului electoral.
 
Tinerii interesaţi de oferta AEP pot obţine mai multe informaţii la adresa de e-mail interniship@roaep.ro sau la numărul de telefon 0761309944, persoana de contact fiind doamna Alexandra Iancu, consilier parlamentar în cadrul Direcţiei management, monitorizare şi logistică electorală.
 
Ce oferim?
 
Cadrul potrivit pentru ca tu să te adaptezi cerinţelor unui astfel de post, mediu de lucru atractiv şi dinamic, alături de o echipă tânără şi experimentată în domeniul electoral; posibilitatea de a participa la activităţi care să îţi consolideze cunoştinţele dobândite în anii de studii, de a dobândi aptitudini profesionale şi abilităţi care te vor ajuta să îţi îndeplineşti atribuţiile şi responsabilităţile în domeniu. Mai mult, te vei familiariza cu procesul electoral şi legislaţia aferentă.
 
Programul de internship se derulează conform regulilor stabilite prin Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, pe care o puteţi consulta aici.
 
Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplineşti?

 • cetăţenie română;
 • vârsta de până la 25 de ani la momentul debutului programului;
 • student sau proaspăt absolvent al programelor universitare de licenţă/masterat în ştiinţe sociale (administrative, juridice, politice);
 • cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe de bază în domeniul 1T;
 • abilitatea de a lucra în mod independent şi în echipă, sub presiunea dead-line-urilor;
 • abilităţi organizatorice şi analitice.

Ce trebuie să faci?
 
Trimite un CV în limba română şi o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail internship@roaep.ro sau depune aceste documente la sediul Autorităţii Electorale Permanente din Bucureşti, str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, cod poştal 030084.
 
Etapele de selecţie sunt:

 • analizarea CV-urilor şi a scrisorilor de intenţie;
 • susţinerea interviului şi a unui scurt test de competenţă lingvistică